ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ Development Opportunities အတိုင္ပင္ခံသင္တန္း ပထမအသုတ္သင္တန္းဆင္းပြဲ ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္ သငá€

BC-Dinner-1.jpg
BC-Dinner-2.jpg
BC-Dinner-3.jpg
BC-Dinner-4.jpg

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ Development Opportunities အတိုင္ပင္ခံသင္တန္း ပထမ အသုတ္သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ၂၁ ရက္က ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိ ဳးရွိမည္ျဖစ္သည့္ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္၍ အလုပ္သင္အတိုင္ပင္ခံ (Trainee Consultants) မ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ိ ဳးေထာင္ေပးမည့္ Development Opportuniti es – Training and skillsfor aspiring development practitioners ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၎သင္တန္း၏ ပထမအသုတ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ယခုဩဂုတ္လ ၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို ပထမႏွစ္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းသားမ်ား ပါဝင္သည္။

ဤအစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခြင့္ရေသာ အလုပ္သင္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ Civil Society, Education, rule of law and access to justice, Political economy analysis ႏွင့္ monitoring and evaluation အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္း (သို႔) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဆရာမ်ား၏ လမ္းညႊန္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရယူ၍ရရွိထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ assignment မ်ား၌ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ assignment ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္ၾကာ သင္တန္းကာလၿပီးဆုံးပါက သင္တန္းၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။