ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ရွန္ဟိုင္းစက္႐ုံကို HTC ေရာင္းခ်မည္

htc-SH-gsmarena-2015aug20.jpg

ထုိင္ဝမ္အေျခစိုက္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သည့္ HTC ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ စက္႐ုံကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

HTC သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သုံးလပတ္အတြက္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ရာတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၇ သန္းမွ ၂၉၁ သန္းအထိ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆုံး႐ႈံးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ HTC အေနျဖင့္ ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ စက္႐ုံကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎စက္႐ုံကို ေရာင္းခ်ရန္ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ HTC သည္ အင္အား ေကာင္းမြန္ေသာ မိုဘုိင္းေစ်းကြက္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစၿပီး စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ စက္႐ုံကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ HTC ၏ လုပ္ငန္းပုိင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈတြင္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရြ႕ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိဝန္ထမ္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ စက္႐ုံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္အႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ HTC ၏ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: GSMArena