Acer S235HL Bbmii Monitor

Acer-S235HL-Bbmii-Monitor-TD-online-Product-2015AUg19.jpg

Acer S235HL Bbmii Monitor သည္ Super Slim အမ်ိ ဳးအစား ၂၃ လက္မအရြယ္ LED Monitor  ျဖစ္ၿပီး Contrast Ratio ကို 100,000,000:1 အထိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Auto Color Management ပါဝင္သည့္အထြက္ 3D ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚဂိမ္း၊ HD Movie မ်ားကို လက္ခံ တင္ဆက္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ Response Time 5ms ျဖစ္ၿပီး 16.7 million colors ကို အသံုးျပဳထားသည္။ Resolution အေနျဖင့္ 1920 x [email protected] ရွိၿပီး I/O Port မ်ားအေနျဖင့္ DVI/HDMI Port မ်ားပါ၀င္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို ၂ ႏွစ္ေပးထားၿပီး တန္ဖိုးမွာကန္ ေဒၚလာ ၁၆၉ ျဖစ္သည္။ ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္ ဖုန္း-၂၃၀၁ ၇၉၇ ႏွင့္ ၂၂၇ ၇၈၁ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။