ဆိုက္ဘာ မႈခင္းမ်ားတြက္ လူ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ကို တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီး

11887869_10153136019237825_5696377176663888352_n.jpg

အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လူ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဆိုက္ဘာမႈခင္း ၇,၄၀၀ ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မႈခင္းတစ္ခု၏ ရက္စြဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက Cleaning the Internet ဟုေခၚေသာ ေျခာက္လစီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆိုက္ဘာမႈခင္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆိုက္ဘာမႈခင္း တိုက္ဖ်က္မႈတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈရိွႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကာမရာဂစိတ္ႏိုးၾကားေစေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစား တို႔ကို ေထာက္ပံ့သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စုစုေပါင္း ၆၆,၀၀၀ ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: The Guardian