ၾသဂုတ္လအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ ေလးခုခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္

11896161_840444139403207_5287042050692323345_n.jpg

ၾသဂုတ္လလယ္အထိ ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေပါင္း (၅၀) ၀န္းက်င္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ယခုလအတြင္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေလးခု ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Myanmar Telecommunication Network Public Co.,Ltd, G N E Co.,Ltd, KBZ Gateway Co.,Ltd ႏွင့္ Thanlyin Estate Development Limited တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားေသာ စာရင္းအရသိရသည္။ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Network Facilities Services (Individual) လိုင္စင္, Application Service လိုင္စင္ တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာရင္းမွာ ၁၁.၈.၂၀၁၅. ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ စာရင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ထုတ္ေပးၿပီးေသာ လိုင္စင္ (၄၈) ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ Nation Telecommunications လိုင္စင္, Network Facilities Service (Individual) လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) Application Service လိုင္စင္ႏွင့္ Network Facilities Service (Class) လိုင္စင္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါလိုင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုကို ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။