အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားႏိုင္မည့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာသင္႐ိုးၫႊန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္အတြက္ ခန္းျမန္မာအကယ္ဒမီ (Khan Myanmar Aca-demy) အဖြဲ႕အစည္းက အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ယူႏုိင္ မည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊင့္တင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသား မ်ားနည္းတူ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ သင္ၾကားႏုိင္မည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ အႏုပညာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစရိွသည့္ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆုိထားသည့္ သင္ၾကားမႈဗီြဒီယုိဖုိင္အေရအတြက္မွာ ခန္းျမန္မာအကယ္ဒမီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၅၁၉ ခုရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအထိ ခန္းျမန္မာအကယ္ဒမီ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အခမဲ့သင္ၾကားႏုိင္မည့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ ပညာသင္ၾကားေရး ဗီြဒီယုိဖိုင္အေရအတြက္သည္  ၃၃၆ ခုအထိရိွၿပီး ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပဲြသည္ ခန္းျမန္မာအကယ္ဒမီ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ပညာသင္ၾကားလုိသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဘာသာျပန္ဆုိေပးႏိုင္မည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ခန္းျမန္မာအကယ္ဒမီအဖြဲ႕အစည္း၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေပၚတြင္ ယခင္ကျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆုိထားသည့္ ပညာသင္ၾကား ေရးဗီြဒီယိုဖုိင္ေပါင္း ၁၇၉ ခုသာရိွခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လက Translate A-Thon ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပဲြတြင္  ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၁၂ ဦး၏ ဘာသာျပန္ဆိုေပးမႈေၾကာင့္ အေရအတြက္ တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ သံုးစဲြခဲ့ရသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ယခုကဲ့ သို႔အြန္လုိင္းေပၚမွ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားမရွိခဲ့ပဲ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MPT တုိ႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ ထြက္ေပၚလာၿပီး လအနည္းငယ္အတြင္း၌ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပညာေရးစနစ္ကိုပိုမုိအသံုးခ်လာႏုိင္ၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကဆုိၾကသည္။