ထူးခြ်န္စြာ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

Teacher_AT_Hlaing-Thar-Yar_News_2015Aug14.jpg

ပညာတန္ေဆာင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ထူးခၽြန္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ကာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ေက်ာင္း ေပါင္းေလးေသာင္းခြဲခန္႔ရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမသံုးသိန္းခြဲမွ ထူးခၽြန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ ကိုးဦးစီျဖင့္ အားလံုး ၁၆၂ ဦး ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ကာ ဗဟိုအဆင့္ (မူ၊ လယ္၊ ထက္) ထူးခၽြန္ဆု ဆရာ၊ ဆရာမ ပထမဆု က်ပ္သိန္း ၄၀၊ ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း ၂၀၊ တတိယဆု က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ထူးခၽြန္ဆရာဆုအဆင့္တြင္ ပထမဆု က်ပ္ငါးသိန္း၊ ဒုတိယဆု သံုးသိန္း၊ တတိယဆု ႏွစ္သိန္းခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုသို႔ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၄ ဦးအတြက္ လမ္းခရီး စရိတ္ကို ဗဟိုမွ ကုန္က်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းအုပ္မွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္း အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ အထက္တန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပ၊ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ အကဲျဖတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ဘာသာရပ္သင္ျပ ထူးခၽြန္မႈ အဓိက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အမွတ္ေပးၿပီး စာရိတၱ ေကာင္းမြန္မႈ၊ အသိပညာႂကြယ္ဝမႈကို တုိင္းတာျခင္း၊ စည္ကမ္းေကာင္းမႈ၊ ဆရာ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈ၊ တပည့္မ်ား၏ၾကည္ညိဳေလး စားမႈ၊ အသင္အျပေကာင္းမြန္မႈ၊ အမ်ား အက်ဳိးသယ္ပိုးၿပီး လူမႈေရး တာဝန္သိမႈ၊ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးသို႔လည္း ထူးခၽြန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေရးေျဖ၊ႏႈတ္ေျဖျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ျပႏုိင္ရန္ အသိေပး အေၾကာင္း ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အဆင့္ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအဆင့္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းတြင္ ဓမၼဓိဌာန္ေမးခြန္း၊ မွန္၊ မွား၊ ဉာဏ္စမ္းဗဟုသုတမ်ား၊ ကြပ္လပ္ျဖည့္၊ အဂၤလိပ္စာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဟန္ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားသည္ ပညာေရးဌာနတြင္ လုပ္သက္သံုးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပံုစံ ျဖည့္ၿပီး ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားသည္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပညာတန္ေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕႐ံုး ဖုန္း ၀၁-၅၃၉၇၃၈၊ ၀၉-၂၅၉၃၄၄၈၄ တို႔သို႔ဆက္သြယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။