cold backup (offline backup)

Offline backup ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ cold backup ဆိုသည္မွာ database က offline ျဖစ္ေနၿပီး update အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရိွခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ database backup တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ back up ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အလံုၿခံဳဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း cold backup တြင္ back up ျပဳလုပ္စဥ္ database ကို အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။