စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ မရွိေသး

IMG_4602.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ကို စိတ္ဝင္စားသည့္ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ မ်ားျပားေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာတရားဝင္တင္သည့္ ကုမၸဏီမရွိေသးေၾကာင္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းေရးနွင့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မွသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ေလးခုထားရွိမည္ဟု တရားဝင္ ေၾကညာထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္း မွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုတို႔ကို လိုင္စင္ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ဦးေဆာင္အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚထားေသာ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

“စိတ္ဝင္စားမႈေတာ့ မ်ားတယ္။ ေဖာင္ေတာ့ မတင္ၾကေသးဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ကလည္း လိုေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လာၿပီးေဆြးေႏြး ေမးျမန္းေနၾကတာ ရွိတယ္။ သူတို႔ေတြ ေဖာင္လာ တင္၊ မတင္ဘူးဆိုတာ မသိေသးဘူး။ နီးမွ လာတင္ၾကမယ္ ထင္တယ္” ဟု အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးနွင့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးနွင့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အတြက္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အမ်ိဳးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ႏိုင္ငံျခား မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆိုပါေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္သည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အစိုးရထံ ေပးသြင္းရမည္ဟု သိရသည္။