သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးကို ရက္ပိုင္းအတြင္း SMS မွ တစ္ဆင့္ရရွိ

11141329_701864533247629_7968319952136134485_n.jpg

ယခုလ ၇ ရက္မွစတင္၍ SMS မွတစ္ဆင့္ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ရက္ပိုင္းအတြင္း သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးကို SMS မွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

SMS ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ေငြလွဴဒါန္းလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး စတင္အလွဴခံခဲ့သည့္ ေန႔မွစ၍ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ စာရင္းဇယားအရ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၅,၅၇၄,၅၀၀ ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ ၁၃ သန္းဝန္းက်င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔၏ SMS စနစ္ကို ေရေဘးအလွဴအတြက္ အခမဲ့ SMS ေပးပို႔၍ လက္က်န္ဘီလ္မွ ၅၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္းျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၉.၅ သန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ Telenor သည္လည္း SMS ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ ေငြလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါအလွဴကဲ့သို႔ SMS ျဖင့္ ေငြလွဴဒါန္းသည့္ အစီစဥ္မွ ရရွိလာသည့္ ေငြပမာဏကိုမူ Telenor က ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredoo သည္ ေငြပမာဏ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ အလွဴကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ SMS Channel ကို ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္ လည္း ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသံုးျပဳသူႏွင့္ SMS အလွဴမွ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေပ။

Ooredoo သည္ 4548 ဟူေသာ SMS Channel ကို ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ SMS Channel မွတစ္ဆင့္ ပမာဏသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ လက္က်န္ဘီလ္ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေငြပမာဏအလိုက္ ၎တို႔မွလည္း လိုက္လံလွဴဒါန္းမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ Telenor တို႔သည္ 2001 ဟူေသာ SMS Channel ကိုဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Text ေနရာ၌ 500 ဟူ၍ ျဖည့္သြင္းကာ အႀကိမ္ပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ SMS ေပးပို႔ခ အခမဲ့အေနျဖင့္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။