ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္ျပပဲြ က်င္းပမည္

11802814_10203496989904381_6659417705513551159_o.jpg

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားအား ျပသသည့္ UCSY Product Show 2015 အား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အဆုိပါ တကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္မည့္ အဆုိပါျပပဲြတြင္ Web Application, Web Design, Mobile Application ႏွင့္ Game Application မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အဆုိပါ နည္းပညာထုတ္ကုန္ျပပဲြတြင္ ျပသမည့္ Application မ်ားအား အခ်ိန္ႏွစ္လၾကာ ဖန္တီးေရးဆဲြထားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆုိပါျပပဲြတြင္ ရရိွလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ေရေဘး သင့္ေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UCSY Computer Science Club ၏ ဦးေဆာင္ေက်ာင္းသား ကိုရဲလင္းေဝက ေျပာၾကားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ UCSY Product Show 2015 တြင္ ပါဝင္ေထာက္ပံ့လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/ucsycsclub?__mref=message_bubble မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ Product Show အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြမွ စတင္ကာ အဆုိပါတကၠသိုလ္၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။