ေရဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ SMS မွေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းမႈတြင္ Ooredoo Myanmar က ဆတူလုိက္ပါလွဴဒါန္းမည္

11145219_10203496350168388_7128559314853347388_n.jpg

Ooredoo Myanmar က ၎တို႔၏ မုိဘုိင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ ေငြသားလွဴဒါန္းႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ လွဴဒါန္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လိုက္ပါ၍ ဆတူ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ၏ Code နံပါတ္ ၄၅၄၈ သို႔ မိမိလွဴဒါန္းလုိသည့္ ေငြပမာဏကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး လွဴဒါန္းႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ မုိဘိုုင္းဖုန္းသံုးစဲြသူတစ္ဦးက တစ္ဆယ္က်ပ္လွဴပါက Ooredoo Myanmar က တစ္ဆယ္က်ပ္ လုိက္ပါလွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေထာင္က်ပ္ လွဴဒါန္းပါက ထပ္မံ၍ တစ္ေထာင္က်ပ္ လုိက္လံ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ SMS ျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္တြင္ ေနာက္ဆံုးလက္ခံရရိွေသာ ေငြပမာဏတန္ဖိုးအတုိင္း Ooredoo Myanmar က ဆတူလုိက္လံ လွဴဒါန္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ooredoo Myanmar ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ Code နံပါတ္သုိ႔ HELPMM ဟု ဦးစြာ႐ိုက္ထည့္ၿပီး Space တစ္ခ်က္ျခားကာ မိမိလွဴဒါန္းမည့္ ေငြပမာဏကို ႐ိုက္၍ ေပးပို႔ လွဴဒါန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ooredoo Myanmar ၏ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္ကို ဦးတည္၍ရရွိလာသည့္ စုစုေပါင္းအလွဴေငြ အားလံုးေပါင္း(သံုးစြဲသူထံမွရရွိသည့္ လွဴဒါန္းေငြ + အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆတူထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းေငြမ်ား) ကို ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။