ျခင္ဖမ္းစက္

mosquito.jpg

ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနေနရေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ ျခင္အႏၲရာယ္မွ မကင္းေဝးၾကေသးသူမ်ား အဆင္ေျပေစမည့္ အစြမ္းထက္ျခင္ဖမ္းစက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျခင္ေဆးေခြ၊ ျခင္ေဆးဘူးမ်ားကဲ့သို႔ အေငြ႕မထြက္၊ အနံ႔မရွိတာမုိ႔ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ ေဆးန႔ံ၊ ေဆးေငြ႕ေၾကာက္တတ္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္မီး AC 220 V ျဖင့္ တုိက္႐ိုက္သံုးႏုိင္ၿပီး ျခင္ဖမ္းစက္ ဟုေခၚဆိုေသာ္လည္း ယင္၊ ျဖဳတ္ အပါအဝင္ ပ်ံသန္းတတ္သည့္ အင္းဆက္ပိုးမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အင္းဆက္ပိုးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ Infrared ေရာင္ျခည္မီးေခ်ာင္းျဖင့္ စက္ရွိရာသို႔
လာေအာင္ညိႇဳ႕ေခၚေပးၿပီး စက္ေရွ႕ေရာက္သည္ႏွင့္ မည္သို႔မွ်ပ်ံေျပးလုိ႔မရေအာင္ ေလစုပ္ပန္ကာျဖင့္ စက္ထဲသို႔ စုပ္သြင္းလုိက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ ျခင္၊ ယင္မ်ားကို ေခ်မႈန္းပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးစြဲရလြယ္ကူၿပီး အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေသာ ပလတ္စတစ္အိမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး Newlife ဖုန္း ၀၉-၄၃၁၆၄၆၃၂ ႏွင့္ ၀၉-၂၅၄၇၁၄၁၁၆ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။