ေရေဘးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အြန္လိုင္း အလွဴမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏ

11167693_10207053214109960_1805656134257918217_o.jpg

ေရေဘးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ အြန္လိုင္းအလွဴမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရးေဘးသင့္ေနရာမ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို www.myanmar flood.info ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အြန္လိုင္းအလွဴ (Online Donations) ျပဳလုပ္ရန္ေနရာလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရေဘးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၏ စာရင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေရေဘးသင့္ေနရာမ်ား၏ တည္ေနရာကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္ကို မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး Google Play Store တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး Online Donations ေနရာမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ အြန္လိုင္းမွ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ပရဟိတအဖြဲ႕၏ Donate ေနရာမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar Flood Information ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ Donations Groups မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား၊ အြန္လိုင္းအလွဴ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။