ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၄၅ ခုအထိ စိစစ္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္

IMG_20150621_153652.jpg

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၄၅ ခုအထိ စိစစ္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၍ ၂၃.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၄၅ ခုအထိ ရွိလာေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ထုတ္ေပးခဲ့ေသာကုမၸဏီ ၈ ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားမွာ FPT Myanmar Co.,Ltd, Chiyoda & Public Works Co.,Ltd, Trust Net Solutions Co.,Ltd, Myanmar Golden 11 Investment International Co.,Ltd, Fortune Inter- national Co.,Ltd, Asia Mega Link Co.,Ltd, Golden TMH Telecom Co.,Ltd, Horizon Telecom International (HTI) Co.,Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ Nation Telecommunications လိုင္စင္, Network Facilities Service (Individual) လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) Application Service လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) လိုင္စင္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါလိုင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုကို ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။