Fresh Paint

Fresh-paint.jpg
Fresh Paint app သည္ ပန္းခ်ီဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီမ်ားကိုလည္း ေရးဆဲြႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းကာ ပန္းခ်ီအျဖစ္လည္း ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Market Place မွ download လုပ္ယူႏိုင္သလို၊ Windows app store မွလည္း download လုပ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 102.14 MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။