ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရေလးခု ပါဝင္မည့္ Myanmar Connect 2015 က်င္းပမည္

11838730_10203488822940212_2835617191236136121_o.jpg

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ အဓိကေဆြးေႏြးမည့္ Myanmar Connect 2015 ကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျပည္တြင္း၌ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပသည့္ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရမ်ား ျဖစ္သည့္ Telenor Myanmar ၊ Ooredoo Myanmar ၊ ရတနာပံု တယ္လီပု႔ိႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔က အဓိက ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဖြဲ႕အစည္း (Euromoney Institutional Investor) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ Capacity Media ႏွင့္ အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Myanmar Connect 2015 အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည့္ Myanmar Connect 2015 တြင္ ျပည္တြင္းစြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္သည့္ application မ်ားကုိ ျပသမည့္ Start-up Showcase အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။