ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္မည္

20140628_105049.gif

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဒီပလိုမာသင္တန္း” (Diploma in Political Science) ကို ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရွိရသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ အတြက္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ ရရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန၊ ေ၀သာလီ ေဆာင္၌ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ ဆံုး ေရာင္းခ် ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၉ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက “Diploma in Political Science (DPS)” သင္တန္းေအာင္ လက္မွတ္ကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာဌာန၊ ဖုန္း-၀၁-၅၃၆၀၈၈ သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။