အသံတိတ္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသုံးျပဳ၍ text ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ Livetext app ကို Yahoo မိတ္ဆက္

livetext-SH-techcrunch-2015jul30-.jpg

Yahoo သည္ စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဗြီဒီယို text app သစ္ျဖစ္ေသာ Livetext ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္ေသာ ဗြီဒီယိုမ်ားသည္ အသံထြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတု႔ိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Livetext ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း Yahoo အႀကီးတန္း ဒုဥကၠဌ အဒမ္ကာဟန္က မက္ဟန္တန္စီရင္စုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ၎ app ကို အသုံးျပဳ၍ text ေပးပို႔ရန္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ဗြီဒီယိုျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို Yahoo ထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အႀကီးတန္း ဒါ႐ိုက္တာ အာဂ်န္ဆတ္သီက စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္ တုိက္႐ိုက္စကားေျပာဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ စိတ္ကူးအရ Yahoo အမႈေဆာင္မ်ားက အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ အမူအရာျဖင့္ text ေပးပုိ႔သည့္ ပုံသ႑ာန္ကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၿပီး ၎ app ကို မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

၎ app သည္ text မ်ား ေပးပို႔မႈအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိသလို သုံးစြဲသူမ်ားက စကားေျပာဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ Livetext တြင္ message မ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေပးပုိ႔သည့္ ပုံစံသည္ Snapchat ႏွင့္ livestream ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Meerkat တြင္ message မ်ား ေပးပို႔သည့္ သ႑ာန္ႏွင့္ ဆင္သည္။ Livetext တြင္ message မ်ားကို ပုံမွန္စာသားကဲ့သုိ႔ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး တျခားတစ္ဖက္ရွိ သုံးစြဲသူက တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈသူ ရွိမွသာ ၎ message မ်ားကို ဖ်က္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Yahoo သည္ တစ္ကုိယ္ေရ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ရန္ message မ်ားကို encrypt ျပဳလုပ္ထားသလို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားမည္ မဟုတ္ေပ။ Yahoo ၏ Livetext ကို အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ယူေက၊ ျပင္ဖစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီအျပင္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔တြင္ iOS ႏွင့္ Android အတြက္ ျဖန္႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET