ကေလးငယ္မ်ား ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရွီခ်ီဒါနည္းစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္

Untitled-1.jpg

ကေလးငယ္ေတြအတြက္ Right Brain ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား ရွီခ်ီဒါနည္းစနစ္ျဖင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းကို Shichida Myanmar မွ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Shichida Myanmar သည္ အသက္ ၆ လမွ ၆ ႏွစ္ခြဲအထိ ကေလးငယ္မ်ား၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အထူးျပဳသင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Shichida Education Institute (Japan) မွ ကၽြမ္းက်င္ဆရာမလက္မွတ္ရရွိထားေသာ  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွသင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ImagePlay (ပံုျပဇာတ္ျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း)၊ Memory Game &  Techniques  (မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း ကစားနည္းႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း)၊ Flash Cards (႐ုပ္ပံုကတ္မ်ားႏွင့္သင္ၾကားျခင္း)၊ Hands on Tasks (ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း)၊ Working with Letters (စကားလံုးမ်ား သင္ၾကားျခင္း)၊ Working  with  Numbers (နံပါတ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း)၊ Working with Music (ဂီတသံစဥ္မ်ားျဖင့္သင္ၾကားျခင္း)၊  Story Time (ပံုေျပာခ်ိန္)  အစရွိသည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လတန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ Shichida Myanmar, NOVOTEL  YANGON MAX အခန္းအမွတ္ ၃၀၂၊ တာ၀ါေအ၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း –  ၂၃၀၆၃၁၀၊ ၀၉-၂၆၀၂၉၀၀၀၃၊ ၀၉-၂၆၀၂၉၀၀၀၄ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။