ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းႏွစ္ခုကို ျပန္လည္တပ္ဆင္မည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းႏွစ္ခုကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Bandwidth ပမာဏကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းႏွစ္ခုကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးစခန္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဆုိပါ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္မႈကို ရန္ကုန္-သန္လွ်င္ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္-တုိးေၾကာင္ကေလး ၿဂိဳဟ္တုဆက္ေၾကာင္း စခန္းတို႔ တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းႏွစ္ခုအား တုိးခ်ဲ႕မည့္ Bandwidth ပမာဏ မွာ 10 GB ျဖစ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါလုပ္ငန္းမွ သတင္း ရရိွသည္။ ယခုလက္ရိွ အသံုးျပဳေနသည့္ အဆိုပါ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား၏ Bandwidth ပမာဏမွာ 155 MB အထိသာရိွၿပီး ဆက္ေၾကာင္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ Bandwidth ပမာဏ တုိးခ်ဲ႕ၿပီးသြားပါက ျပည္တြင္းဆက္ေၾကာင္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္မ်ား အားလံုးတြင္ အရည္အေသြးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု သိရသည္။