ကမ႓ာ့အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရ ထက္ဝက္ခန္႔ Facebook သံုးစြဲဟုဆို

11207335_10153096051472825_3621120891664470163_n.jpg

ကမ႓ာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ သံုးလပတ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈကြန္ရက္ကို လစဥ္သံုးစြဲသူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွလာခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူ ၁.၄၉ ဘီလီယံ ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ဦးေရ ၃ ဘီလီယံ၏ ထက္ဝက္ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း၊ ၎ကိန္းဂဏန္း၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Facebook ကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း ဆိုသည္။

Facebook ကို လစဥ္ သံုးစြဲသူဦးေရ ျမင့္တက္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယသံုးလပတ္ ဝင္ေငြကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၀၄ ဘီလီယံ (ေပါင္ ၂.၆ ဘီလီယံ) ရိွလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ရိွ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၅ မိနစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ Facebook ကို သံုးစြဲၾကေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: BBC