ထူးခၽြန္လူငယ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို Huawei က ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ဟုဆို

huawei-logo.jpg

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Huawei Technology (yangon) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ထူးခၽြန္ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္လူငယ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို လာမည့္ ၃ ႏွစ္
တာကာလအတြင္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

e Government လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာက္အကူ ျဖစ္ေစေရးကို ရည္ရြယ္၍ အိုင္စီတီထူးခၽြန္ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု Huawei ကုမၸဏီ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ ွဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Yang Shu ကေျပာသည္။ အစီအစဥ္အရ က႑သံုးခု ေရးဆြဲထားၿပီး အေျခခံပညာေရး နယ္ပယ္အဆင့္၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အိုင္စီတီ အရင္းအျမစ္အဆင့္ဟူ၍ သံုးမ်ဳိး ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Huawei ကုမၸဏီသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုင္စီတီဆက္သြယ္ေရး သင္တန္း၊ အိုင္စီတီ စမ္းသပ္ခန္း၊ Training Center ႏွင့္ အိုင္စီတီ ထူးခၽြန္ လူငယ္ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု Huawei ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Huawei ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသခံကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။