ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက MPT အား လြတ္လပ္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအျဖစ္ ေá

IMG_6824.gif

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လြတ္လပ္သည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ တစ္ခုအအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနက ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရိွေတာ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြကို မသံုးစဲြသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ဟု ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔အတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္အေျခစိုက္ ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Price Water-house Cooper Co.,Ltd ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ပုဂၢလိက ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။