သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ Open Campus ျပဳလုပ္မည္

11801981_1065882386772786_991554090_n.jpg

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (University of Information Technology – UIT) တြင္ Open Campus အား ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ Open Campus တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ Project မ်ား၊ Mobile Apps မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနမႈပံုစံႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူေလ့လာေနပံုမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Open Campus ကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မိမိတို႔ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ တကၠသိုလ္၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(University of Information Technology – UIT) အမွတ္(၁၄-၂၀)၊ သံလြင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း- ဝ၁-၅၃၇၃၉၃ ၊ ဝ၁-၅၃၄၃၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။