အြန္လိုင္းမွ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုး အတြက္ ေလွ်ာá

11816145_830198987094389_1456160256172017882_o.jpg

အြန္လိုင္းမွ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၌ စတင္ခဲ့ၿပီး တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ သက္တမ္းတိုးလိုင္စင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလိပ္စာေျပာင္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ၊ လုပ္ငန္းအခ်က္ အလက္ေျပာင္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မိတၱဳေလွ်ာက္လႊာ၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းေၾကာင္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ စသည္တို႔ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ အစားအေသာက္လိုင္စင္၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္၊ ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္၊ ယာယီဇာတ္႐ံုပါမစ္ တို႔ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ www.ycdc.gov.mm လိပ္စာတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဖာင္ကို ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားမႈ ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္ရက္အား အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္ ထပ္မံတင္ျပရန္ အေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္ပါက တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်က္အလက္ျပည့္စံုၿပီး လိုအပ္ခ်က္မရွိပါက တစ္ပတ္အတြင္း (႐ံုးပိတ္ရက္မပါ) လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ေငြေပးသြင္းၿပီးပါက လိုင္စင္ကတ္ျပား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။