ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ တားျမစ္ခ်က္အားလံုးကို တ႐ုတ္ ႐ုပ္သိမ္း

11742639_10153090278532825_175142353680644790_n.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ pilot reform အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ ကာလၾကာရွည္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ Sony, Nintendo ႏွင့္ Microsoft တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဗီဒီယိုဂိမ္းစက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို မည္သည့္အတားအဆီးမွ မရိွဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုဂိမ္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကမူ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို အစိုးရထံမွ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကို ထိပါးေစျခင္း မရိွရန္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ Xbox, PlayStation ႏွင့္ Wii တို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္၌ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယခင္က Shanghai Free Trade Zone မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂိမ္းစက္မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူခြင့္ရရိွခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဂိမ္းစက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ တားျမစ္မႈမ်ားကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တားျမစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ ဂိမ္းကစားသူမ်ားက ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ ဂိမ္းစက္မ်ားကို အားထားခဲ့ရသလို အစိုးရက တားျမစ္ထားသည့္ ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း တရားမဝင္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူကစားခဲ့ရသည္။

၎ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဂိမ္း တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္။

Sony, Nintendo ႏွင့္ Microsoft ကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တားျမစ္ခ်က္အားလံုး ႐ုပ္သိမ္းမႈအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေပးခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: CNN

ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ တားျမစ္ခ်က္အားလံုးကို တ႐ုတ္ ႐ုပ္သိမ္း

11742639_10153090278532825_175142353680644790_n.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ pilot reform အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ ကာလၾကာရွည္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ Sony, Nintendo ႏွင့္ Microsoft တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဗီဒီယိုဂိမ္းစက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို မည္သည့္အတားအဆီးမွ မရိွဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုဂိမ္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကမူ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို အစိုးရထံမွ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကို ထိပါးေစျခင္း မရိွရန္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ Xbox, PlayStation ႏွင့္ Wii တို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္၌ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယခင္က Shanghai Free Trade Zone မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂိမ္းစက္မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူခြင့္ရရိွခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဂိမ္းစက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ တားျမစ္မႈမ်ားကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တားျမစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ ဂိမ္းကစားသူမ်ားက ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ ဂိမ္းစက္မ်ားကို အားထားခဲ့ရသလို အစိုးရက တားျမစ္ထားသည့္ ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း တရားမဝင္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူကစားခဲ့ရသည္။

၎ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဂိမ္း တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္။

Sony, Nintendo ႏွင့္ Microsoft ကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တားျမစ္ခ်က္အားလံုး ႐ုပ္သိမ္းမႈအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေပးခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: CNN