နည္းပညာတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဘားကမ့္

IJ-Plus_16-28.jpg

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္-    ၾသဂုတ္ (၁) ရက္

က်င္းပမည့္ေနရာ-      နည္းပညာတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္-      မနက္ (၈း၃၀) နာရီ မွ ညေန (၅) နာရီ။        

Barcamp STU 2015 ကို နည္းပညာတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း) တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Barcamp STU 2015 ၏ အစီအစဥ္မ်ား

ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Barcamp STU 2015 တြင္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အသိပညာ႐ွင္၊ အတတ္ပညာ႐ွင္၊ နည္းပညာ႐ွင္မ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာက႑၊ အိုင္တီက႑၊ စာေပႏွင့္အႏုပညာက႑၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား၊ Scholarship Programs၊ Jobs and Opportunities စသည့္ က႑မ်ားအလိုက္  ေခါင္းစဥ္အသီးသီးျဖင့္ အခန္း(၈)ခန္းတြင္ မနက္(၈)နာရီခြဲမွ ညေန(၅)နာရီအထိ အေၾကာင္းအရာေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္ ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္နယ္ေဒသမွ လူငယ္မ်ားအၾကား အသိပညာ ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းလာေစရန္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအား က႑ေပါင္းစံုမွ မိမိရည္႐ြယ္ရာ၊ ဝါသနာပါရာ အသိပညာ ဗဟုသုတတို႔ကို သိ႐ွိၿပီး ေလ့လာမွ်ေဝႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး Barcamp STU 2015 ကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကေျပာသည္။ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို နည္းပညာတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း) ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔နံနက္ (၈:၃၀) နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ အခန္း (၈) ခန္းတြင္ speakers မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးလွ်င္ (၄၅) မိနစ္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ BarCampers မ်ားမွ (၁၅) မိနစ္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ BarCamp STU 2015 တြင္ အခန္း(၈)ခန္း၊ အခ်ိန္(၆)ခ်ိန္၊ ေခါင္းစဥ္ေပါင္း(၄၈)ခုျဖင့္ အသိပညာမွ်ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁)ခန္းလွ်င္လူဦးေရ (၁၀၀) ေက်ာ္ဝင္ ဆန္႔ပါမည္။ ညေန(၄)နာရီမွ (၅) နာရီအထိ “We Love BarCamp” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပသြားပါမည္။

BarCamp STU 2015 Organizer Team ကို Admin Team,Public Relation(PR),TechSupport Team, Finance Team, Marketing Team ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ နည္းပညာ တကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  ေဒါက္တာ ေအာင္ဆန္းလင္း၊ ဌာနမႈးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၊ေက်ာင္းသား/သူ volunteer မ်ား၏ အႀကံဥာဏ္၊ အကူအညီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ကေျပာ ၾကားထားသည္။

BarCamp STU 2015 ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Telenor Myanmar Company, IBEC(ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ)၊ Agrocorp TVS (အိႏၵိယေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား)၊ ေဒၚလာ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆို္င္၊ banner quality shop, စိန္ေဝဖူး ပိုးထည္၊ခ်ည္ထည္၊ Civil Tech Co.Ltd, Hypersoft, Mr. Print ေၾကျငာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ Zarni Electronic, Ve Ve အခ်ိဳရည္၊ Internet Journel တို႔မွ ကူညီပ့ံပိုးေပးထားသည္ဟု သိရသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၊ အ.ထ.ကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘားကမ့္ Presentation မ်ားျပဳလုပ္ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္ပမွ တက္ေရာက္သူ Barcamber မ်ား စုစုေပါင္းဦးေရ (၂၀၀၀) ႏွင့္ (၃၀၀၀) ၾကား တက္ေရာက္မည္ဟု  ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

Barcamp ဆိုသည္မွာ

Barcamp ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၌ တြင္က်ယ္လာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုးအခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ Barcamp Yangon, Barcamp Mandalay, Barcamp Taunggyi, Barcamp Pathein, Barcamp Laisho, Barcamp Pyay အစရွိသည္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့သည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း Barcamp TU အမည္ျဖင့္ ေနရာေဒသအလိုက္၊ ၿမိဳ႕အလိုက္ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလွ်က္ရွိၾကသည္။

Barcamp မ်ားကို က်င္းပၿပီး ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BarCamp စီစဥ္သူမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ BarCamp ၏ သေဘာသဘာဝအရ မိမိေဆြး ေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ BarCamp မွာ လူမႈေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားစြာကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ အတြက္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ လူမႈေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား စသျဖင့္ မိမိထြန္းကားရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးလိုသူ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Barcamp STU 2015 ေရာက္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ

Barcamp STU 2015 တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘားကမ့္သို႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု ေျပာခ်င္ပါကလည္း Topic Board တြင္ သြားေရာက္ ကပ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္မ်ား ထုတ္ၿပီးပါက Topic Board တြင္ မိမိေလ့လာခ်င္ေသာ Topic သည္ မည္သည့္အခန္းတြင္ ေျပာမည္ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခန္းမ်ား မသိပါက သက္ဆိုင္ရာ Volunteer မ်ားကို ေမးျမန္းကာ ၾကည့္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ BarCamp တြင္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ  တစ္ခုတည္းရွိမည္မဟုတ္ဘဲ Topic အစံု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသည္ ရသည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဘားကမ့္ မ်ားျပဳလုပ္လာၾကကာ စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္အပါအဝင္ အခ်ိ ဳ႕အျခားနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားလည္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္အထိ က်င္းပၿပီးျဖစ္သည္။