အေဝးထိန္းေလယာဥ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ Sony ႏွင့္ ZMP ပူးေပါင္း

sonyzmp-SH-pcmag-2015jul23-.jpg

Sony ၏မိုဘုိင္းဌာနခြဲ Sony Mobile သည္ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ စက္႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ZMP ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Aerosense အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုက အသီးသီး ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

Sony အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကုမၸဏီသစ္ Aerosense ကို စတင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Aerosense ကုမၸဏီသည္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒ႐ုန္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ ကူညီေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Aerosense သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္အသုံးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Sony ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက The Wall Street Journal သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ Aerosense သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔  ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ေပးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ေျမျပင္အေနအထားကို စာရင္း ေကာက္ယူရန္အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ Aerosense အတြက္ အလားအလာ ရွိသည့္ ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

Sony သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒ႐ုန္းေစ်းကြက္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Amazon ႏွင့္ Google တုိ႔သည္လည္း ပစၥည္းမ်ားကို အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ အျခားကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္ေသာ Airware ႏွင့္ Skycatch တို႔သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္အေျခစိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိၾကသည္။

Ref : CNET