ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ Mobile Wallet ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏုိင္ရန္ MPU စီစဥ္

IMG_20150724_100943-.jpg

ျမန္မာေငြေပးေခ်မႈ အဖြဲ႕အစည္း  (Myanmar Payment Union- MPU) က ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို Mobile Wallet ဟူသည့္ ေငြေၾကးအစားထုိး ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Mobile Banking စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Mobile Wallet ဝန္ေဆာင္မႈအား  MPU စနစ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ား၊ အဆုိပါဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ ဆက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္ မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားၾကား အျပန္ အလွန္ သံုးစဲြႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Mobile Wallet ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမွတဆင့္ ေငြေပး ေခ်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာတိုေပးပို႔သည့္ စနစ္ (Message) ကို အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MPU ၏ တာဝန္ရိွ သူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေပးေခ်မႈ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MPU သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စားေသာက္ ဆုိင္မ်ား၊ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးဝယ္ စင္တာမ်ားတြင္ ေငြေပး ေခ်ျခင္း ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ Mobile Wallet ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကးအစားထိုး ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း စီးဆင္းလည္ပတ္မႈတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစတင္၍ ေငြ ေၾကးအစားထိုး အီလက္ထရြန္နစ္ ကတ္မ်ားကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ MPU, Visa, Master ကတ္မ်ားကို  အမ်ားအျပား အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွတြင္ ျပည္တြင္း၌ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကေမ႓ာဇဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ CB ဘဏ္တုိ႔က စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ တဆင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။