ကမ႓ာ့စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Apple Watch ပိုင္ဆိုင္ထား

11737809_10153082649527825_642955427648767226_n.jpg

Apple Watch သည္ သံုးလအတြင္း ကမ႓ာ့စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၇၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကမ႓ာ့တစ္ဝန္းသို႔ Apple Watch တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ၄ သန္းခန္႔ ရိွခဲ့ေၾကာင္း Strategy Analytics သုေတသနအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ WatchAware အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

Samsung ၏ စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမွာ သံုးလအတြင္း ၇၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခား စမတ္နာရီကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသည္လည္း Apple Watch ေၾကာင့္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Apple Watch ကို မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ စမတ္နာရီေစ်းကြက္ တစ္ခုလံုးအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၄၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရိွလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိ စမတ္နာရီ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးထက္ သာလြန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း Strategy Analytics မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Strategy Analytics သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္း Apple Watch မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Apple သည္ ၎၏ စမတ္နာရီ ၄ သန္းခန္႔ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး Samsung ၏ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းက ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔သာ ရိွခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: MacWorld