လုပ္ငန္းခြင္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ရန္ကုန္ကြန္ပ်á€

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Web Engineering ဘာသာရပ္အထူးျပဳႏွင့္ Network Engineering ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ)၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒသတြင္း လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားသို႕ အေျခခံဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထားၿပီး IT ဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ သို႔မဟုတ္ Certificate ရရွိထားသူမ်ား ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၄၂ ပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး Web Engineering သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသား ၃၀ ဦး ႏွင့္ Network Engineering သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးကိုသာ လက္ခံသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းခန္းအတြင္း သင္တန္းခ်ိန္အျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုပ္လိုပါက တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီအထိ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ HTML, Java, Programming Language, network basic, database, wireless & mobile technology စသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ သခၤ်ာအေျခခံေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို အြန္လိုင္းျဖင့့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ)၊ အမွတ္၁၄/၂၀၊ သံလြင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း- ၀၁-၅၃၇၃၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပညာရပ္မ်ားအား ျပင္ပတြင္ ထပ္မံေလ့လာစရာမလိုဘဲ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အဆိုပါဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းအား သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ) မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Web Engineering ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း (Post Graduate Diploma in Web Engineering) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ ၆ ဦးသည္ သင္တန္းကာလ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ OAS Myanmar Corporation တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ မိခင္ကုမၸဏီ၌ ၃ လၾကာ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းသည္ သင္တန္းကာလ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ Industrial Attachment အျဖစ္ ျပည္တြင္းရွိ IT ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၂ လၾကာ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း သိရသည္။