၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း email spam ေပးပို႔မႈ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ က်ဆင္း

11703375_10153076928627825_6777499657305122036_n.jpg

Symantec ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အစီရင္ခံစာအရ email spam ေပးပို႔မႈႏႈန္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လတြင္ email message ေပးပို႔မႈႏႈန္းသည္ ၇၀၄ ဘီလီယံရိွခဲ့ၿပီး ၎အနက္ spam အေရအတြက္မွာ ၃၅၃ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ေပးပို႔ခဲ့ေသာ message အေရအတြက္ ၆.၃ ထရီလီယံအနက္ spam အေရအတြက္ ၅.၇ ထရီလီယံ ရိွခဲ့ေၾကာင္း Symantec မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Symantec သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈကို အေျခခံကာ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ၏ spam ပမာဏသည္ ဧၿပီလ၏ ၅၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေမလ၏ ၅၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Spam ပမာဏ က်ဆင္းမႈသည္ Microsoft ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက botnet မ်ားကို တရားဥပေဒက အေရးယူျခင္း၊ network provider မ်ား၏ လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အဆိုပါသတင္းသည္ email သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္သာမက spam ကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဇြန္လအတြင္း malware အသစ္ ထြက္ေပၚလာမႈ ၅၇.၆ သန္းရိွခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေမလ၏ ၄၄.၅ သန္းထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Ransomware တိုက္ခိုက္မႈမွာ ႏွစ္လဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး crypto-ransomware ကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္အထိ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း Symantec မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: VentureBeat