မိုဘိုင္းဖုန္း Screen နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း

Cover05-TKK-Google-IJ-Plus-16Jul15.jpg

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးပိုင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္ Display နည္းပညာမ်ဳိးစုံကို အသုံးျပဳထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး တစ္မ်ဳိးထက္ တစ္မ်ဳိးဆန္းသစ္ၿပီး ျမင့္မားသည့္ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳလာၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုေပါ့ပါးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ႀကီးမားသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ျမင္ကြင္းပုံစံ ဆန္းျပားသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား မ်ားစြာထြက္ေပၚလာသည္။ ဖုန္းျမင္ကြင္း အႀကီးအေသး ဆိုဒ္မ်ဳိးစုံအလိုက္ ျမင္ကြင္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး (resolution) မ်ဳိးစုံရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမင္ကြင္းႀကီးမားတုိင္းလည္း ႐ုပ္ထြက္ပိုင္း ေကာင္းမြန္သည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕ျမင္ကြင္း ႀကီးမားၿပီး ႐ုပ္ထြက္ပိုင္း မေကာင္းမြန္ၾကသလုိ ျမင္ကြင္းေသးေသးႏွင့္ ႐ုပ္ထြက္ပိုင္း ျမင့္မားေကာင္းမြန္ လွသည္မ်ားလည္း ရွိေလသည္။ ျမင္ကြင္း၏ ႐ုပ္ထြက္ပိုင္းကို pixel ႏွင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး အလ်ားႏွင့္ အနံေပါင္းျခင္းတြင္ရွိသည့္ pixel ပမာဏေပၚမူတည္၍ အဆိုပါ ျမင္ကြင္း၏ ႐ုပ္ထြက္ပုိင္းေကာင္း မေကာင္းကို သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- WXGA Display (1280×800) ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းအတြင္းမွ ကိန္းကဏန္းပမာဏသည္ အလ်ားႏွင့္ေဒါင္းလိုက္ ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ pixel ပမာဏျဖစ္သည္။

Android OS စနစ္သုံး စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ျမင္ကြင္း resolution ဆုိင္ရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ QVGA (240×320) ၊ HVGA (320×480)၊ WVGA (480×800) ၊ qHD (540×960) ၊ HD (1280×720)၊ FHD (1920×1080) ၊ QHD (1440×2560) ၊ WXGA (1280×800) ၊ WQXGA (2560×1600) ဟူ၍ အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးမ်ားသည့္ ျမင္ကြင္းဆုိင္ရာ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး pixel ပမာဏမ်ား ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္၌ ၅ လက္မအ ရြယ္အစားရွိသည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းတစ္လုံးကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ 720p (pixel) ရွိသည္ HD ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြးကေန 1080p HD အရည္အေသြးရွိ Display ကို အသုံးျပဳထားသည့္ကို အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားသည့္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၌ ထို႔ ထက္ေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

Mobile Phone မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ Screen မ်ား

VGA/ HVGA/ WVGA

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက Android စနစ္သုံး မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ Video Graphics Array (VGA) Display အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ resolution ပမာဏ 640×480 pixels ႏွင့္ 480×640 pixels  ပမာဏ၀န္းက်င္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  HVGA အမ်ဳိးအစား၌ 320×480 pixels ရွိမည္ျဖစ္သည္။ HVGA သည္ ပုံမွန္ VGA အရြယ္အစား၏ တစ္၀က္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ H သည္ Half ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ VGA စနစ္တြင္ HVGA အျပင္ QVGA၊ WVGA၊ FWVGA ဟူ၍ မ်ဳိးခြဲမ်ား စြာရွိေသးသည္။

WVGA Display အမ်ဳိးအစားကို HTC Desire၊ Nexus One၊ Samsung Galaxy S၊ Motorola Droid X စသည့္ ဖုန္းမ်ား၌ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

XGA

Extended Graphics Array (XGA) Display မ်ားသည္ ႐ုပ္ထြက္ resolution 1024×768 pixels ထိေထာက္ပံံ့ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ WXGA သည္ XGA ကို အဆင့္ျမႇင့္လုိက္သည့္ Display အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး W သည္ က်ယ္ျပန္ျခင္း (Wide) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ XGA သည္ WQXGA ထိ တိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး ႐ုပ္ထြက္ resolution အား 2560×1600 ထိ ေထာက္ပံ့ေပး ႏုိင္သည္။ WQXGA ၏ W သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျခင္း (Wider) ႏွင့္ Q သည္ ေလးဆ (Quad) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

WXGA Display အမ်ဳိး အစားကို Nexus 4၊ LG Optimus G စသည့္ ဖုန္းမ်ား၌ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး WQXGA ကို Nexus 10 တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

WQXGA

Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) Display သည္ ႐ုပ္ထြက္အရည္ အေသြး resolution ကို  2560×1600 pixels ထိ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ WQXGA Display ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ Samsung မွ ထုတ္လုပ္သည့္ Nexus 10 တြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ Samsung Galaxy Tab S ၊ Galaxy Tab 10.1 (2014 edition) တို႔၌ အသုံးျပဳခဲ့ သည္။

qHD/ HD/ FHD

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ high-end အမ်ဳိးအစား စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလာသည့္ Display နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး qHD ၏ q သည္ HD ၏ ေလးပုံပုံတစ္ပုံ (one-quarter) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။  qHD သည္ resolution 540×960 ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ၿပီး HD သည္ ႐ုပ္ထြက္ resolution 1280×720 pixels ရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ resolution 1280×720 ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္  HD Display အား အသုံးျပဳထားၿပီး ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ၄ လက္မ ႏွင့္အထက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ HD Display မ်ားကို ပုံမွန္အသုံးျပဳ လာၾကသည္။ FHD Display (Full HD) အမ်ဳိးအစား ျမင္ကြင္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလာၿပီး resolution 1920×1080 pixels ထိေထာက္ ပံ့ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ resolution 1080p pixels အမ်ဳိးအစားအား True HD ဟု ေခၚတြင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ 1080p Display အသုံးျပဳထားသည့္ ဖုန္းမ်ားကို ထြက္ေပၚလာသည္။

qHD Display အမ်ဳိးအစားကို HTC Sensation၊ LG Optimus G စသည့္မိုဘုိင္း ဖုန္းမ်ားႏွင့္ FHD Display မ်ားအား Samsung Galaxy S4၊ Nexus 5 ႏွင့္ LG G2 စသည့္ ဖုန္းမ်ား၌ စတင္အသုံးျပဳ ခဲ့သည္။

Quad HD

ပုံမွန္ 720p အရည္အေသြး၏ ၂ ဆ သို႔မဟုတ္ ၄ ဆ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ resolution ပမာ ဏျဖစ္သည့္ Quad HD သည္ resolution 1440×2560 pixel အရည္အေသြးရွိ ႐ုပ္ထြက္ကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Quad HD ျမင္ကြင္းအမ်ဳိးအစားကို OPPO မွ ၎၏ Find 7 ဖုန္းတြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး LG ကလည္း  G3 ေမာ္ဒယ္စမတ္ဖုန္းတြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ Nexus 6 ႏွင့္ Samsung Galaxy Note 4 တို႔၌ Quad HD Display ကို အသုံးျပဳထားသည္။

IPS-NEO

IPS-NEO ဆိုတာကေတာ့ Huawei ကေန ေနာက္ဆုံး  P8 ေမာ္ဒယ္စမတ္ဖုန္းမွာ အသုံးျပဳထားတဲ့ Display နည္းပညာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာက IPS Display နည္းပညာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ နည္းပညာ တစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒီ Display နည္းပညာကို Japan Display Inc. (JDI) ကေန မိုဘုိင္း ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

IPS-NEO Display ေတြက ျမင့္မားတဲ့ Contrast နဲ႔ ျမင့္မားတဲ့ ပုံရိပ္ အရည္အေသြးေတြကိုေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ IPS Display ေတြက ျမင့္မားတဲ့ ပုံထြက္အရည္အေသြးနဲ႔ က်ယ္ျပန္တဲ့႐ႈေထာင့္ (View Angle) ကိုေကာင္းစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါတယ္။ IPS နည္းပညာနဲ႔ တြဲဖက္ဖန္တီးထားတဲ့ IPS-NEO Display ေတြကေတာ့  ပုံရိပ္ေတြကို ျမင့္မားေကာင္းမြန္တဲ့ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးအျပင္ အနက္စစ္လို ျမင့္မားတဲ့ကာလာ အရည္အေသြးကို မည့္သည့္႐ႈေထာင္ကမဆုိ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ ခံစားၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IPS-NEO Display ေတြက IPS Display ေတြ ထုတ္လုပ္သလိုမ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ မမ်ားေအာင္ ဖန္တီးထားတာျဖစ္ၿပီး သူ႔မွာ TLC (transmissive liquid crystal) လို႔ေခၚတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကူး ေျပာင္းမႈႏႈန္းပုံမွန္ထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုေလ်ာ့နည္းတဲ့ နည္း ပညာကို အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားပါေသးတယ္။ Tablet PC နဲ႔ Notebook ေစ်းကြက္အတြက္ JDI ကအခုေနာက္ပိုင္းမွာ အရြယ္အစားအေသး၊ အလတ္ဆိုဒ္ရွိတဲ့ Display ေတြကို ထုတ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ Monitor နဲ႔ All-in-One PC ေတြမွာ ဒီ Display နည္းပညာေတြကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြမွာေတာ့ IPS-NEO နည္းပညာ အသုံးျပဳထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Display ေတြက ပုံမွန္ IPS နည္းပညာသုံး Display ေတြထက္ ပါ၀ါသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ပုံရိပ္ေတြကို သဘာ၀က်တဲ့ ကာလာအရည္အေသြးနဲ႔ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္တဲ့အျပင္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကမဆို ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိတဲ့ ႐ုပ္ထြက္ကာလာကို ခံစားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Retina Display

Apple မွ ထုတ္လုပ္သည့္ iPhone၊ iPod Touch၊ iPad၊ MacBook Pro၊ iPad Mini၊ iPad Air ၊ iMac စသည္တို႔တြင္ အသုံးျပဳထားၿပီး ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး pixel ကို အနိမ့္ဆုံး 218 PPI မွ အျမင့္ဆုံး 401 PPI ထိ ေထာက္ပံံ့ေပးႏုိင္သည္။ iPhone 6 Plus သည္ resolution 401 PPI ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။

LTPS LCD

LTPS LCD ဆိုတာကေတာ့ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတဲ့ Display နည္းပညာတစ္ခုပါ။ LTPS ရဲ႕အရွည္ကေတာ့ Low temperature polysilicon ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကို a-Si TFT LCD လို႔လဲ ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္း ပါေသးတယ္။ ဒီ LTPS LCD Display ေတြက pixels ေတြကို ပိုမိုနီးကပ္ စြာနဲ႔ပုံေဖာ ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ pixels ရဲ႕ သိပ္သည္းဆကို 200dpi နဲ႔အထက္ထိကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ စြမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တဲ့အတြက္ ပုံရိပ္ေတြကို အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြေပၚမွာ TFT လို႔ေခၚ တဲ့ Thin film Transistors ကိုလည္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ AMOLED နည္းပညာအတြက္ မ်ားစြာေထာက္ပံ့ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ ပါေသးတယ္။ AMOLED Display ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ျမင့္မားတဲ့ စြမ္းအင္လို အပ္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ ရရွိအသုံး ျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဓိကေထာက္ပံ့ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ LTPS နည္းပညာရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ကူးေျပာင္းႏႈန္း က ပုံမွန္စီလီကြန္တစ္ခုကေန ကူးေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကူးႏႈန္းထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုေပါ့ပါးျမန္ဆန္မႈ ရွိလို႔လဲျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘုိင္း Display ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ စြမ္းအင္ပိုင္းဆုိင္ရာကို အေကာင္းဆုံး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္တဲ့အျပင္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုလည္း ေလ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္ပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး 1080p ရဲ႕ အထက္ကို ရရွိဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ Display ေတြမွာ ဒီ LTPS LCD နည္းပညာကို အဓိကနည္းပညာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ LTPS ကို LCD Display နဲ႔ AMOLED panels ေတြမွာ ေနာက္ခံ backplane နည္းပညာ တစ္ခုအေနနဲ႔ တြဲဖက္ အသုံးျပဳလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 1080p အ တြက္ LCD အေျခခံ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Display ေတြက a-Si TFT LCD  အေျခခံထုတ္လုပ္တဲ့ Display ေတြထက္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္ လုပ္မႈစရိတ္ပိုမို မ်ားျပားတာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ resolution Display အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ နည္းပညာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ LTPS LCD နည္းပညာကို Gionee က Elife E7 စမတ္ဖုန္းမွာ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

Super LCD Display

AMOLED သည္ Super AMOLED ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ၿပီး LCD သည္လည္း Super LCD ၏ ေရွ႕ ေျပးျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ LCD Display သည္ LCD ႏွင့္ အျပင္ဘက္မွန္ ၾကား၌ ေလဟာနယ္ၾကားခံရွိၿပီး Super LCD Display သည္ ၄င္းေလဟာနယ္ကို ဖယ္ထုတ္ထားသည္။ ယင္းသို႔ဖယ္ထုတ္ ထားသည့္အတြက္ Super AMOLED Display မ်ားကဲ့သို႔ ေတာက္ပသည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ စိုေျပေကာင္းမြန္ေသာ ႐ုပ္ထြက္ကို ျပင္ပအလင္းေရာင္ ေအာက္တြင္ ျမင္ႏုိင္သည့္အျပင္ သာမန္ LCD ထက္ ပိုမိုပါးလႊာကာ စြမ္းအင္ပါ၀ါ သုံးစြဲမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သည္။ Super LCD Display သည္ ယခုအခါတြင္ Super LCD 2 ၊ Super LCD 3 ဟူ၍ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး Super LCD 3 သည္ Super LCD 2 ထက္ ပိုမိုေတာက္ပသည့္ ျမင္ကြင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ႈေထာင့္ (viewing angles) ႏွင့္ ဗီဒီယုိၾကည့္႐ႈခ်ိန္၌ ေခ်ာေမြ႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုပ္ထြက္ကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Super AMOLED Display

OLED ၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ ျမင္ကြင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ AMOLED Display မ်ားသည္ OLED Diaplay ထက္ ပိုမိုျမင့္မား မ်ားျပားသည့္ pixels ပမာဏကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ၿပီး LCD ထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀၀ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ပုံရိပ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Super AMOLED display သည္ resolution 720×1280 pixels ထိ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ resolution 1080×1920 pixels ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ Full HD Super AMOLED ဟူ၍ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Samsung Galaxy စီးရီးအမ်ဳိးအစား ထုတ္ကုန္အမ်ား စုသည္ AMOLED Di splay အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။

Multi-touch display (MTD)

Multi-touch display (MTD) ကို capacitive touchscreens လို႔ေခၚတဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို တို႔ထိခုိင္းေစ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Display နည္းပညာသုံး မိုဘုိင္းဖုန္း ျမင္ကြင္းေတြမွာ တြဲဖက္ထည့္သြင္း အသုံးျပဳလာတဲ့ အာ႐ုံခံ Display နည္းပညာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ MTD နည္းပညာကို capacitive touch-screens Display ေတြနဲ႔သာမဘဲ တျခားေသာ Display အမ်ဳိးအစား ေတြနဲ႔ပါတြဲဖက္ အသုံးျပဳလာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာက လက္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္း (သို႔မဟုတ္)  ႏွစ္ေခ်ာင္းထက္ပိုတဲ့ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေတြနဲ႔ ျမင္ကြင္းေပၚ ထိေတြ႔မႈေတြကို သိရွိအာ႐ုံခံေပးတဲ့ Display နည္းပညာဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ျမင္ကြင္းေပၚ ထိေတြ႕လာတဲ့ လက္ေခ်ာင္း ထိပ္ေလးေတြရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႔ သူနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေနအထားေတြအျပင္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားရဲ႕ တို႔ထိမႈေတြကိုပါ MTD နည္းပညာက သိရွိအာ႐ုံခံေပး ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမပုံ၊ ဓာတ္ပုံေတြကို ခ်ဲ႕ၾကည့္ျခင္း၊ ျပန္ခ်ဳံ႕ျခင္းစတဲ့ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးျပဳျခင္း ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဒီ Diaplsy နည္းပညာက ေထာက္ပံ့ ေပးပါေသးတယ္။

ဒီ MTD နည္းပညာကို အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳတာကေတာ့ Apple ပါ။ Apple က သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ iPhone ၊ iPod တုိင္းေတြမွာကတည္းက ဒီနည္း ပညာကို အျပည့္အ၀ထည့္သြင္း အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ Apple တင္ မဟုတ္ပါဘူး Microsoft, HP, 3M နဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားစြာက ဒီနည္းပညာ ကို ၎တို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ခဲ့ၾကပါတယ္။

Multi-touch နည္းပညာက ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျမင္ကြင္းအ ရြယ္အစားမ်ဳိးစုံရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ ေတြေပၚမွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထိသိအသုံးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ လက္ဖ၀ါး အျပည့္ထိေတြ႕ သုံးစြဲမႈမႈေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ gestures စနစ္ေတြ အတြက္လည္း ဒီနည္းပညာက ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

OLED / AMOLED / POLED

POLED ဆိုတာကေတာ့ Screen နည္းပညာတစ္ခုရဲ႕ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲမႈ စကားစုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီစနစ္ကိုေတာ့ LG ကေနၿပီး စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ POLED ဆိုတာကေတာ့ Plastic OLED ရဲ႕အတိုေကာက္ အသံုးႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး OLED လို႔ေခၚတဲ့ Screen နည္းပညာကေန ဆင္းသက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မ်က္ႏွာျပင္ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ OLED (Organic light-emitting diode)  နည္းပညာမွာေတာ့ PMOLED (Passive-matrix OLED) နဲ႕ AMOLED (Active-matrix OLEDs) ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ OLED Display ေတြက ေနာက္ခံအလင္း backlight မလိုဘဲ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Screen နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ OLED Display မ်ားဟာ LCD (Liquic Crystal Display) မ်ားထက္ ပိုမိုေပါ့ပါး ပါးလႊာသည့္အျပင္ နက္ရိႈင္းေကာင္းမြန္သည့္ အနက္ေရာင္အစစ္ကို ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အလင္းအားနည္းေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာေတာင္ OLED Display ေတြဟာ ျမင့္မားတဲ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ (contrast ratio) ကုိ LCD ေတြထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ OLED Screen ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းပါ။ POLED ဆို တာကေတာ့ OLED Screen နည္း ပညာေပၚမွာ ထပ္မံေပါင္းစပ္ ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ OLED ေတြ မွာ AMOLED နဲ႔ PMOLED ဆိုတဲ့ စနစ္ေတြဟာ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး POLED ကေတာ့ ပလပ္စတစ္မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္သားျပင္ထက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုေပါ့ပါးတဲ့အျပင္ မေတာ္တဆ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ လြတ္က်ျခင္းေတြအတြက္ အလြယ္တကူ မကြဲအက္ႏုိင္တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ နည္းပညာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ POLED နည္းပညာဟာ ပလပ္စတစ္ အေျချပဳထုတ္လုပ္ ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ကို  ေခါက္ျခင္း၊ လိပ္ျခင္းႏွင့္ ေကြးျခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

POLED Display ေတြဟာ ျမင့္မားတဲ့ အပူခံႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေခ်ာေမြ႔တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုအျဖစ္ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳ ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ Screen နည္းပညာကိုေတာ့ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြ ေပၚမွာဆိုရင္ေတာ့ ေကြးညႊတ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ LG G Flex ဖုန္းရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။