ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ အခမဲ့ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို Google ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္

googlefiber-SH-mashable-2015jul16.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Google သည္၎၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွိ အေျခခ်ေနထိုင္ သူမ်ားထံသုိ႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခမဲ့ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေနအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနတို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Connect Home အစီအစဥ္ႏွင့္ Google တုိ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ Connct Home အစီအစဥ္သည္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၇ ၿမိဳ႕သို႔ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Google အေနျဖင့္ ၎၏ Google Fiber ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အင္တာနက္ကို အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ခ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ကိုလည္း ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ Google Fiber သည္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕၊ တက္ဆက္စ္ျပည္နယ္ ကန္ဆတ္ၿမိဳ႕၊ ယူတာ့ျပည္နယ္၊ မစ္ဇူရီျပည္နယ္ႏွင့္ ပ႐ိုဗိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိၿပီး အတၱလန္တာၿမိဳ႕၊ ခ်ားေလာ့ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ကာ႐ိုး လိုင္းနားျပည္နယ္၊ နတ္ရွ္ဗီးလ္ၿမိဳ႕၊ ရာလိခ်္ဒါဟန္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ေဆာ့လိတ္ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔သြားရာ လမ္းေပၚတြင္လည္း တည္ရွိသည္။ Google Fiber ကုိ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အခမဲ့ package အမ်ိဳးမ်ိဳးဝယ္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး မိတ္ ဆက္ခဲ့သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Google Fiber သည္ အင္တာနက္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ  ၇၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္သံလိုင္းပါ ပါဝင္ပါက ကန္ေဒၚလာ ၁၂၀ အထိ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ အိမ္မ်ားအတြက္ broadband အင္တာနက္ အသုံးျပဳေရးသည္ အဓိကအတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ ေအာက္ မရရွိေသာ လူမ်ားသည္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သုံးလပတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကို Google က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref : Mashable