ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ အိမ္မ်ားတြင္ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္အစိုးရ မိတ္

obama-SH-cnet-2015jul15.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က အိုဘားမား အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Connect Home ဟု အမည္ရေသာ  အဆိုပါ အစီအစဥ္သစ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္လႊားရွိ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ေနအိမ္ ၂၇၅,၀၀၀ ကုိ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ broadband အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၎စမ္းသပ္ အစီအစဥ္ကို အုိကလာဟုိးမား ျပည္နယ္ရွိ ေခ်ာ့တဲမ်ိဳးႏြယ္စု ေဒသအျပင္ ဆီယက္တဲလ္၊ ေဘာ့စတြန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ အပါဝင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ကနဦးအင္တာနက္ အသုံးျပဳလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုစမ္းသပ္ အစီအစဥ္သည္ လူတိုင္းျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဒီဂ်စ္တယ္က႑ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတသည္ မတ္လတြင္ ျပည္သူမ်ား Broadband အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိေစရန္ ေကာင္စီတစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ၎ေကာင္စီတြင္ လူမ်ားစြာကို broadband အင္တာနက္ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးႏိုင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီႏွင့္ ဌာနေပါင္း ၂၅ ခုပါဝင္ခဲ့သည္။ အုိဘားမားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိမႈတြင္ broadband အင္တာနက္သည္ အေရးႀကီးဆုံး အရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဝင္ေငြကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ မွ ၁၅၀,၀၀၀ ရွိသည့္ေနအိမ္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ broadband အင္တာနက္ အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀  ရွိသည့္ ေနအိမ္ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳ ၾကေၾကာင္း Pew သုေတသနစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္စာၾကည့္တိုက္ အဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ရွိေသာ ေနအိမ္ ၅ သန္းခန္႔တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : CNET