BMB CSX 580 8” speaker

BMB-CSX-580-8”-speaker.jpg

BMB CSX 580 8”  Speaker ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ 3 ways/5 Speakers system ကုိ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အနည္းဆံုး watts 200 မွ အမ်ားဆံုး watts 400 အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း၏ ပုံစံအေနအထားကုိ လုိက္၍ လိုသလို ေထာင့္ခ်ိဳးဒီဂရီေျပာင္းလဲခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။ ၈ လက္မအရြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခန္းအရြယ္အစားေပၚမူတည္ကာ ၁၂ လက္မ၊ ၁၀ လက္မ ႏွင့္ ၈ လက္မဟူ၍ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၃၃၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးသိန္းအီလက္ ထေရာနစ္ ဖုန္း ၃၈၁၂၀၂ ၊ ၀၉၄၀၂၅၇၄၄၉ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။