BarCamp Pyay 2015

Barcamp-1.jpg
Barcamp-2.jpg
Barcamp-3.jpg

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ BarCamp Pyay 2015 ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္နဲ႔ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ အထက (၁) ေက်ာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။