ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း ရင္းႏွီá

IMG_9355-.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC  International Finance Corporation) က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

IFC အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄၊ ေအာက္တုိဘာလ ဝန္းက်င္က ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ ေဈးကြက္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပုဂၢလိ က ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

IFC သည္ ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းတာဝါတုိင္မ်ား စုိက္ထူသည့္ အခန္းက႑တြင္ အဓိကရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလ က  ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Connect 2014 အခမ္းအနား၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရပုိင္းမွ တာဝန္ ရိွသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပုဂၢလိ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားရန္ စီစဥ္ေနသည့္ IFC သည္ ျပည္တြင္း၌ မုိဘိုင္း တာဝါတုိင္မ်ား တည္ ေဆာက္မႈစီမံကိန္းအား လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အခ်ိဳ႕မွ စံုစမ္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိက က႑ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား အတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးေနၿပီး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။