UNI-T AC/DC MINi Clamp Meter UT-210E

UNI-T---AC-DC---MINi--Clamp-Meter---UT-210E.jpg

Electrical engineering သမားမ်ား အသံုးဝင္မည့္ Portable clamp meter ျဖစ္သည္။ Maximum Current ကို 0.1A – 100.0 A auto range အထိ တိုင္းတာသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 4 digit LCD display ျဖင့္ ျပသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး AC/DC ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Current (A) သာမကအျခားေသာ AC/DC volt မ်ားအျပင္ Ohm, Diode, Capacitance, RMS မ်ားကို
လည္း တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ တုိင္းတာသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Hold system လည္း ပါဝင္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ Dimension (L x w x l) 175 x 60 x 33.5 mm   သာရွိတဲ့အတြက္  အလုပ္ခြင္ထဲသို႔ အၿမဲသယ္ေဆာင္သြားရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး portable  Mini clamp meter ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၄၄,၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Fax computer ဖုန္း ၂၅၂၆၂၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။