၂၀၁၅ ခုႏွစ္ပထမေလးလ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာပါဝင္

IMG_4361.jpg

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတြင္ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္း တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာ၌ ထိပ္တန္းမွရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း Ericsson Myanmar မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“လက္ရွိ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ သမုဒၵရာ ကြ်န္းႏိုင္ငံေတြမွာ သံုးေနၾကတဲ့ ဟန္းဆက္ေတြရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္းေတြပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းတာကေတာ့ အဲဒီေဒသတြင္းမွာ ၂၀၂၀ မေရာက္ခင္ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈက သံုးဆေလာက္ ျမင့္မားလာၿပီး သန္း ၈၀၀ ေလာက္ထိ ရွိသြားမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု Ericsson ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာ ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ားဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ Sam Saba က ေျပာသည္။

စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Ericsson မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ ျပန္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို LTE စနစ္ အသံုးျပဳမႈက အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Ericsson ၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္၊ စာတိုပို႔စနစ္၊ အင္တာနက္မွ ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔မွာ အဆိုပါေဒသမ်ား၌ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈကို လႊမ္းမိုးထားၿပီး သံုးစြဲသည့္ Application မ်ားမွာ ေစ်းကြက္အလိုက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မ ႈကြာျခားသည္ ဟုဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာ ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ SMS၊ အင္တာနက္မွ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းတုိ႔တြင္ စမတ္ဖုန္းကို ပိုမိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ Facebook ႏွင့္ YouTube တို႔မွာ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္း Application မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္တ့ံေနဦးမည္ ဟုေျပာၾကားထားသည္။