သမဝါယမတကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္တြင္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေခၚယူ

10857736_900210553352379_1804676472900181304_n.jpg

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သမဝါယမတကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္တြင္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမဝါယမ တကၠသိုလ္ (သန္လ်င္၊ စစ္ကိုင္း) တို႔မွ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႕မ်ားမွာ B.BSc (Regional Development), B.BSc (Accounting and Finance), B.BSc (Applied Statistics), B.BSc (Marketing Management), B.BSc (Social Enterprise Management) ႏွင့္ သမ၀ါယမေကာလိပ္ (ေဖာင္ႀကီး၊ မႏၲလး) တို႔မွ ေပးအပ္မည့္ ဒီပလိုမာမ်ားမွာ Diploma in Social Enterprise Management (Dip.S.E.M), Diploma in Business Management (Dip.B.M), Diploma in Banking Finance and Insurance (Dip.B.F.I), Diploma in Regional Development (Dip.R.D), Diploma in Financial Management (Dip.F.M), Diploma in Business Accounting (Dip. B.Acct), Diploma in Marketing Management (Dip.M.M), Diploma in Applied Statistics (Dip.A.S) စသည့္ ဒီပလိုမာမ်ားအျပင္ ယြန္းပညာေကာလိပ္(ပုဂံ) တြင္ Diploma in Lacquerware Technology (Dip.L.T) တို႔ကို ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕အတြက္ သင္တန္း ကာလမွာ ၄ ႏွစ္စီျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္စီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲရမွတ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ လိုအပ္ပါက လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴႏွင့္ အမွတ္စာရင္း မူရင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ က်န္းမာေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း စသည္တို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို သမဝါယမဦးစီးဌာန (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး)၊ အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး)၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ ျပည္နယ္ အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမ်ား၊ သမဝါယမ တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္တို႔တြင္ ဝယ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဖုန္း-၀၆၇-၄၁၀၃၄၃၊ ၀၆၇- ၄၁၀၂၇၃ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။