ႀကိဳသံုးေခ်းေငြကို Telenor က ပမာဏတိုးျမွင့္

10302646_1012258358807607_202607407406710660_n.jpg

Telenor သည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္ ေငြလက္က်န္မရွိသည့္အခါ ႀကိဳသံုးေခ်ေငြအျဖစ္ ၇၀၀ က်ပ္ ေခ်းယူႏိုင္ရန္ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္က ၅၀၀ က်ပ္သာ ႀကိဳသံုးေခ်းေငြ အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ႀကိဳသံုးေခ်းေငြကို ၇၀၀ က်ပ္အထိ တိုးျမွင့္ေပး အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ႀကိဳသံုးေခ်းေငြအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ကာလအတြင္း ႀကိဳသံုးေခ်းေငြ ၇၀၀ က်ပ္ ရယူအသံုးျပဳပါက ၀န္ေဆာင္ခကို ၂၅ က်ပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ဟု Telenor က ေၾကညာထားသည္။

ႀကိဳသံုးေခ်းေငြ ရယူအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဘီလ္ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းသည့္အခါ ေခ်းေငြျပန္လည္ ျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ႀကိဳသံုးေခ်းေငြကို ရယူအသံုးျပဳလိုပါက *500# ဟု ႐ိုက္ႏွိပ္ေခၚဆိုရမည္ဟု သိရသည္။

ႀကိဳသုံးေငြကို စစ္ေဆးရန္ *124*1# ကိုႏွိပ္၍ စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး ႀကိဳတင္ေခ်းေငြျဖင့္ ေငြလက္က်န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမွလြဲ၍ အျခားေသာ Telenor ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳသံုးေခ်းေငြ၏ အသံုးျပဳခြင့္ သက္တမ္းမွာ ၃၀ ရက္ ျဖစ္သည္။