Avast Browser Cleanup

Avast-Browser-Cleanup.jpg
အင္တာနက္သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ Avast Browser Cleanup သည္ Web Browser အတြင္း ကပ္ညိေနတတ္သည့္ malware မ်ားကို သိရွိႏိုင္ၿပီး browser ေပၚတြင္ မလိုအပ္သည့္ အျခားေသာ add-on မ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer တို႔တြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ အဆိုပါ ျပႆ     နာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 3.64 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows XP မွ Windows 7 အထိ ထည့္သြင္း သံုးစဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Downlaod ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။