ေျမယာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ စုစည္းေဖာ္ျပ

Update-News_5_11.jpg

ေျမယာအျပင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို opendatamyanmar.com အမည္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ စုစည္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အေၾကာင္းအရာေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ စုစည္းတင္ျပထားၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႔က ေျဖရွင္းေပးတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျငင္းပြားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ သတင္းတင္ခ်င္တယ္ဆို တင္ေပးမယ္။ ေရွ႕ေနအကူအညီေတြ လိုမယ္ဆိုရင္လည္း ဆက္သြယ္ေပးမယ္”ဟု Open Data Myanmar အဖြဲ႕မွ မေဝေဝလြင္က ေျပာသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ တင္ဆက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ပေဒသာမိုး ေရွ႕ေနအဖြဲ႕အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္္ဘ္ဆိုက္၌ စုစည္း တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ မႈဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေနရာအမ်ားဆံုးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။