ကယားျပည္နယ္၌ Telenor ကြန္ရက္ကို စတင္မိတ္ဆက္

Update-News_5_11.jpg

ယခုလ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္တြင္ Telenor ကြန္ရက္ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

တာဝါတိုင္ေပါင္း ၁၃ တိုင္ႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္၌ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ကို Telenor က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၂ ခုဆီကို ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ၎တို႔က ေၾကညာသည္။

လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၂,၃၀၀ ေက်ာ္ကို စိုက္ထူၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္၌ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၃,၀၀၀ မွ ၄,၀၀၀ အၾကား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Telenor ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆင္းမ္ကတ္အေရာင္းဆိုင္ ၆၅ ဆိုင္ေျမာက္ကိုလည္း ကယားျပည္နယ္၌ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္လီအေရာင္းဆိုင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။