အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈအၿပီး tool မ်ားကို အသုံးမျပဳၾကရန္ Hacking Team ကုမၸဏီ သတိေပး

hackingteam-SH-theguardian-2015jul8-.jpg

ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီ Hacking Team သည္ တိုက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ အခ်က္လက္ပမာဏ 400GB ရွိေသာ တစ္ကုိယ္ေရ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ software ကို အသုံးမျပဳၾကရန္ အႀကံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Hacking Team သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး software မ်ား ေထာက္ပံ့ေနသည့္ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ တြက္ခ်က္လ်က္ရွိစဥ္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ Hacking Team ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း ကာလတိုဆုိင္းငံ့မႈ တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ အာဏာပုိင္မ်ားက ကုမၸဏီပိုင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း တရားမဝင္ ရယူေသာ လုပ္ရပ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သို႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Hacking Team ၏ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏နာမည္ ထိခိုက္ေစေသာ ဖိုင္မ်ားစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ Hacking Team သည္ ဆူဒန္ႏွင့္ ဘာရိန္းကဲ့သုိ႔ လူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္အစိုးရမ်ားထံသုိ႔ hacking tool မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈတြင္ ကုမၸဏီ tool မ်ားအတြင္းရွိ source code  ကိန္းဂဏန္းလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ tool မ်ားသည္ ပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ လ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသုိ႔ သုံးစြဲသူမ်ားက အားနည္းခ်က္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယခုအခါတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာလ်က္ရွိၿပီး ဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးအားနည္းခ်က္မ်ား  ေတြ႕ရွိထားသည္။

Twitter တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ source code အတြင္း သုေတသီမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ လ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ tool မ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၎အားနည္းခ်က္ကို software ကုမၸဏီမ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ အားထုတ္ ေနၾကသည္။ Mozilla ၏လုံၿခဳေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါ အားနည္းခ်က္အေပၚ အစီရင္ခံစာ တင္ျပသည့္ ပထမဆုံးလူကို စံႏႈန္းႏွင့္အညီဆုေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheGuardian