လက္ရွိ ခ်စ္ပ္မ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာခ်စ္ပ္မ်ားကို IBM မိတ္ဆက္

IBM-SH-nytimes-2015jul9-.jpg

ယေန႔ေခတ္တြင္ ထြက္ရွိေနေသာ ခ်စ္ပ္မ်ားထက္ေလးဆ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ultradense ကြန္ပ်ဴတာ ခ်စ္ပ္မ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ရွိေၾကာင္း IBM ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

IBM သည္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း (international consortium) ကိုယ္စား ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

IBM ကုမၸဏီအေနျဖင့္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ရွိ Global Foundries အျပင္ Samsung ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး နယူးေယာက္၏ ဟက္ဒ္ဆန္ ေတာင္ၾကားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာခ်စ္ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ပ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဦးေဆာင္ေနသူ Intel သည္လည္း ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း နည္းပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။ ခ်စ္ပ္နည္းပညာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို နာႏိုစကၠန္႔အတြင္း လွ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ အရြယ္အစားေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ခ်စ္ပ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ 14-nanometer မွ 10-nanometer အရြယ္ရွိ စီးပြားျဖစ္ခ်စ္ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

IBM ၏ ခ်စ္ပ္သစ္သည္ သုေတသန အဆင့္သာရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အရြယ္အစား ေသးငယ္ေသာ semiconductor ခ်စ္ပ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ၾကာသပေတးေန႔က ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 7-nanometer ထရန္စစၥတာမ်ား ပါဝင္ေသာ ခ်စ္ပ္နမူနာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: NYTimes