ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ဦးခ်င္း မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ တုိးတက္လာၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူသံုá

IMG_9015.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အေရအတြက္သည္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ား ျပည္သူ သံုး တယ္လီဖုုန္း႐ံု (PCO) အေရအတြက္သည္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္ႏွင့္ ဖုန္း႐ံုအေရအတြက္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္မူ  အဆမတန္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္အခ်ိန္ကာလ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာအႏွံ႔ အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္း႐ုံမ်ား သည္ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ေနရာ အမ်ားစု၌ ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပုိမို ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လူေနထူထပ္သည့္ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားတြင္မူ အဆုိပါ တယ္လီဖုန္း႐ံုမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္မွာ ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ား ျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္း႐ံု အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မဟုတ္ပဲ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တစ္ဦးခ်င္း မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈအေျခအေနသည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ လူစည္ကားသည့္  ေနရာမ်ားတြင္ အဆုိပါ ဖုန္း႐ံုမ်ားကို ပိတ္သိမ္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္း႐ံုမ်ားကို ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ား၌ ဆက္သြယ္ေရး ေဝး လံေခါင္ဖ်ားသည့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဓိကထားရိွေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လူေနထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္မူ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။