အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၏ e-Government စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ကမာၻ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း ေထာက္ပံ့မႈေပးမည္ဟုဆုိ

world-bank20150429134407_l.jpg

ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား e-Government စနစ္ကို လက္ေတြ႕စနစ္တက် အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ပံ့ပုိးမႈေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အီလက္ထရြန္နစ္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ e-Government စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းက အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ႐ံုးဌာနအခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလုပ္ေဆာင္လာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္႐ံုးဌာနအမ်ားစုမွာမူ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္သာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရ႐ံုးဌာနအခ်ိဳ႕မွ စံုစမ္းသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ စာရြက္စာတမ္းစနစ္ကိုသာ အဓိက အားျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ျခင္း အစရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေၾကာင္း အထက္ပါ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူအခ်ို႕ထံမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား e-Government စနစ္ကို လက္ရိွထက္ စနစ္တက် အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းက လာမည့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အျပည့္အဝ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ နီးစပ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝုိင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ား မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမုိအသံုးျပဳလာေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေပးသြားရန္ရိွေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ တုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေနထုိင္သူမ်ား အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကူညီေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ အဆုိပါနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရိွလာေစရန္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္း၌ National Gateway မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ Data Center မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တိက်သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ အစရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚလာရန္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေပးသြားရန္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။